การเล่นกีฬากอล์ฟ

โดยทั่วไปแล้วกีฬากอล์ฟจะประกอบด้วยการเล่นลูกหนึ่งลูกจากแท่นตั้งทีไปลงหลุมด้วยการตีหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งต่อเนื่องกันก็ได้ตามกฎข้อบังคับ การทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกผู้เล่นหรือแคดดี้จะต้องไม่กระทำการใดๆอันมีผลกระทบต่อตำแหน่งหรือการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟตามกติกายกเว้นแต่การทำใต้กฎข้อบังคับเท่านั้น เมื่อลูกของฝ่ายตรงข้ามหยุดอยู่หรือถือว่าลูกหยุดแล้วเล่นอาจยินยอมให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องเล่นต่อและถือว่าฝ่ายตรงข้ามได้เล่นจบหลุมนั้นๆ ผู้เล่นอาจจะขอยอมแพ้ในหลุมใดหลุมหนึ่งก่อนสิ้นสุดการเล่นหลุมนั้นหรือขอยอมแพ้แมทช์เมื่อใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดการเล่นแมทช์และผู้เล่นไม่อาจปฏิเสธหรือเพิกถอนการยินยอมให้แต้ม หรือให้ชนะในหลุมใด หรือยอมแพ้การเล่นแมทช์ไปแล้วควรศึกษาและทำความเข้าใจกับการเล่นกีฬาชนิดนี้ด้วย

หรืออีกอย่างเช่นการอ้างสิทธิ์ถ้ามีข้อสงสัยหรือมีข้อขัดแย้งระหว่างผู้เล่นในการเล่นแบบแมทช์เพลย์และไม่มีผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอยู่ในที่นั้นในเวลาอันควรผู้เล่นจะต้องเล่นต่อไปโดยไม่ชักช้าการอ้างสิทธิ์ใดๆก็ตามที่จะให้คณะกรรมการพิจารณาต้องกระทำก่อนผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเล่นบนแท่นตั้งทีของหลุมต่อไปหรือในกรณีที่เล่นหลุมสุดท้ายจะต้องกระทำก่อนที่ผู้เล่นทุกคนเดินลงจากกรีนก่อนเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการผิดต่อระเบียบกอล์ฟเป็นกีฬาที่ละเอียดอ่อนมากและกฎข้อบังคับมีมากมายควรเคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัดตามเขา

โดยทั่วไปแล้วกีฬากอล์ฟจะประกอบด้วยการเล่นลูกหนึ่งลูกจากแท่นตั้งทีไปลงหลุมด้วยการตีหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งต่อเนื่องกันก็ได้ตามกฎข้อบังคับ การทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกผู้เล่นหรือแคดดี้จะต้องไม่กระทำการใดๆอันมีผลกระทบต่อตำแหน่งหรือการเคลื่อนที่ของลูกกฎกติกา เมื่อลูกของฝ่ายตรงข้ามหยุดอยู่หรือถือว่าลูกหยุดแล้วเล่นอาจยินยอมให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องเล่นต่อและถือว่าฝ่ายตรงข้ามได้เล่นจบหลุมนั้นๆแล้วคนเล่นจะต้องนำลูกออกด้วยไม้กอล์ฟเท่านั้นหรือวิธีอื่นได้ ผู้เล่นอาจจะขอยอมแพ้ในหลุมใดหลุมหนึ่งก่อนสิ้นสุดการเล่นหลุมนั้นหรือขอยอมแพ้แมทช์เมื่อใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดการเล่นแมทช์และผู้เล่นไม่อาจปฏิเสธหรือเพิกถอนการยินยอมให้แต้ม หรือให้ชนะในหลุมใด หรือยอมแพ้การเล่นแมทช์ไปแล้วควรศึกษาและทำความเข้าใจกับการเล่นกีฬาชนิดนี้ด้วยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ไหวพริบและความนิ่งมากในการเล่น

หรืออีกอย่างเช่นการอ้างสิทธิ์ถ้ามีข้อสงสัยหรือมีข้อขัดแย้งระหว่างผู้เล่นในการเล่นแบบแมทช์เพลย์และไม่มีผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอยู่ในที่นั้นในเวลาอันควรผู้เล่นจะต้องเล่นต่อไปโดยไม่ชักช้าการอ้างสิทธิ์ใดๆก็ตามที่จะให้คณะกรรมการพิจารณาต้องกระทำก่อนผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเล่นบนแท่นตั้งทีของหลุมต่อไปหรือในกรณีที่เล่นหลุมสุดท้ายจะต้องกระทำก่อนที่ผู้เล่นทุกคนเดินลงจากกรีนก่อนเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการผิดต่อระเบียบ